فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

قصه، گوينده، مخاطب

دسته‌بندی: جان ِ مقال / تاریخ: 19 مهر 1391


مايكل تولن در فصل نخست كتاب خود درباب روايت1 و در تعريف آن به سه عنصر كليدي در هر داستان مي‌پردازد كه به گفته‌ي او در ارتباطي سه گانه با هم عمل مي‌كنند. اين سه عنصر داستان، گوينده‌ي داستان، و مخاطبي است كه داستان براي او گفته مي شود. در عين حال، روايت پديده‌اي زماني-مكاني است به اين معني كه همواره چيزهايي را براي ما حكايت مي‌كند كه هم از نظر زماني و هم مكاني از ما فاصله دارند. گذشته از اين كه در تعيين رابطه و فواصل زماني-مكاني بين اين سه عنصر به پيچيدگيهاي فراوان برمي‌خوريم، آنچه در ابتداي امر جلب توجه مي كند اهميت اين سه عامل است، چون هيچ روايتي بدون هيچ يك از اين سه ممكن نمي شود.