فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

دربابِ مشاهده و ادراک

دربابِ مشاهده و ادراک

خیلی از نوشته‌ها از این قماش‌اند. حتا وقتی املاء پیشرفت می‌کند باز کنارِ هم چیدنِ لغات به گونه‌ای که از پسِ مقاصدِ ما برآید نیازمندِ تلاشی جانفرساست. مقوله‌ی نگارش عموماً پوسته‌ی یک اتفاق را خراش می‌دهد، غروب را می‌بینیم و بعد در خاطره‌نویسی به من من می‌افتیم و «زیبا» می‌خوانیمش درحالی که می‌دانیم خیلی بیشتر از این حرف‌هاست، ولی چیزِ بیشتری نمی توان منتقل کرد، همه چیز خیلی زود از یاد پر می‌کشد. می‌خواهیم تصویری از آنچه امروز رخ داده را ثبت کنیم و برای همین فهرستی از جاهایی که رفتیم و چیزهایی که دیدیم پشت هم قطار می‌کنیم، ولی وقتی این صفحه را پشت سر می‌گذاریم خوب می‌دانیم برخی موارد ناپایدار را از قلم انداخته‌ایم، چیزی که ظنّ ما بر این است کلیدی به واقعیت آن روز در آن نهفته بوده.

تصویر کردن زندگی چیزی بیش از ثبت وفادارانه‌ی تجاربِ حسّی ماست. صرف اطلاعات و چیزهایی که می‌بینیم سازنده‌ی هنر نیستند: فقط زمانی که فرآیندِ جمع آوری، گزینش و اندیشه بر آن‌ها اعمال می‌شود، آن موارد بخت برخورداری از ظاهری طبیعی را می‌یابند...


  • درباب مشاهده و ادراک
  • آلن دوباتن
  • برگردان امیر امجد
  • انتشارات نیلا، 1393

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: