فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

مرغ زیرک

باهم می‌خواندیم « مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش»

 

و چون به دام نیفتد؟ 
مادربزرگ می‌گفت از میان پرندگان و چرندگان و خزندگان عالم، مرغ زیرک‌ترین و زبل‌ترین شان است. می‌گفت هیچکس نمی‌تواند مرغی را بگیرد و خاک بریزد سرش. اما همین مرغ زیرک خودش باپای خودش به خاکدانی می‌رود و چنان خاکی بر سر خودش می‌ریزد تماشایی. 
گفتم حتما میخواهی بگی مرغ نباشیم؟
گفت هر آدمی اوقات مرغی خودش را دارد اگر زیادی روی زکاوتش حساب کند. زیاد روی زکاوتت حساب نکن، از همان خاک بر سر می‌شوی.

کلمات کلیدی:

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: