فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

نشانه در آستانه

نشانه در آستانه  

«تلقی پساساخت گرایان از اتفاقی که در متن می افتد متفاوت است و این اندیشه بر اساس تعریف جدیدی از نشانه شکل می گیرد. پساساخت گرایان نشانه را مادی، فرآیندی و بینامتنی اعلام کردند: مادی، بدین معنی که نشانه خود گاهی فقط نشانه است و به ذ هیچ چیز جز خود دلالت ندارد؛ فرآیندی از این رو که نشانه در یک فرآیند ناتمام در حال دلالت است و تثبیت نشده است؛ بینامتنی بدین دلیل که نشانه های یک متن همواره با نشانه های متن های دیگر در تعامل و گفتگو هستند...»

--ص 27یکی از معدود کتاب های نشانه شناسی که در روش و در نظریه بسیار روشن، روان و همه فهم نوشته شده و کسانی که با درس گفتارهای دکتر نجومیان آشنایی دارند این تمایز را خوب درک می کنند. به علاقمندان نشانه شناسی و دانشجویانی که هنوز در انتخاب روش شناسی تحقیقشان سردرگم هستند توصیه می‌کنم. 

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: