فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

برای اعقاب: تنافر

برای اعقاب: تنافر  

 

 

 

هندسه فضایی به من آموخت که دنیا فقط توازی و تقاطع نیست، که بیشتر خطوط عالم متنافرند و هرکدام در مسیری پیش می‌روند که با دیگران هیچ تقاطع و توازی ندارد. آدم ها هم. اما چنان عجول و وهم آلوده در خطوط متنافر اطراف خود چنگ می زنند که خطوط موازی با خود را نمی بینند یا ندید می‌گیرند.
در خطوط متنافر نیاویز، عزیز. در راه یگانه ی خویش باش، قدردان توازی های نادر زندگیت، و از هر تقاطعی شادانه درسی بگیر.


هندسه فضایی به من آموخت که دنیا فقط توازی و تقاطع نیست، که بیشتر خطوط عالم متنافرند و هرکدام در مسیری پیش می‌روند که با دیگران هیچ تقاطع و توازی ندارد. آدم ها هم. اما چنان عجول و وهم آلوده در خطوط متنافر اطراف خود چنگ می زنند که خطوط موازی با خود را نمی بینند یا ندید می‌گیرند.
در خطوط متنافر نیاویز، عزیز. در راه یگانه ی خویش باش، قدردان توازی های نادر زندگیت، و از هر تقاطعی شادانه درسی بگیر.


کلمات کلیدی:

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: